Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 

1.1 Definities:

  1. a) Happy Dogs & Horses: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Besloten Vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ………….
  2. b) Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die met Happy Dogs & Horses een overeenkomst sluit.
  3. c) Overeenkomst: het koopcontract tussen de opdrachtgever en Happy Dogs & Horses

 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Happy Dogs & Horses. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

1.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Happy Dogs & Horses en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 2 – Uitvoering van de opdracht

 

Happy Dogs & Horses draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht herplaatsing/bemiddeling geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

 

Artikel 3 – Verkregen informatie en documenten

 

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

 

Artikel 4 – Prijs

 

De eventuele opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de opgegeven prijs inclusief btw

 

Artikel 5 – Betaling

 

5.1 Betaling dient te geschieden bij overdragen van het te herplaatsen dier op een door Happy Dogs & Horses aan te geven wijze. Indien in onderling overleg een andere betaaltermijn wordt afgesproken, wordt hiervan melding gemaakt in het koopcontract.

 

5.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijk rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 

6.1 Happy Dogs & Horses kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Happy Dogs & Horses is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Happy Dogs & Horses geleverde dienst(en).

 

6.2 Happy Dogs & Horses is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Happy Dogs & Horses biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het bewerkte resultaat leveren of bewerkstelligen.

 

6.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Happy Dogs & Horses aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Happy Dogs & Horses worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Happy Dogs & Horses niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Happy Dogs & Horses zijn verstrekt, heeft Happy Dogs & Horses het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.

 

6.4 Happy Dogs & Horses is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Happy Dogs & Horses is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Happy Dogs & Horses kenbaar hoorde te zijn.

 

6.5 Happy Dogs & Horses is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

6.6 Indien Happy Dogs & Horses desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

 

6.7 Alle eventuele aanspraken jegens Happy Dogs & Horses dienen direct na voltooiing van de opdracht schriftelijk te worden gemeld. Indien eventuele aanspraken niet binnen 14 dagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk zijn gemeld, vervalt de aansprakelijkheid.

 

Artikel 7 – Overmacht

 

7.1 Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Happy Dogs & Horses ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

 

7.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Happy Dogs & Horses geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

 

Artikel 8 – Diversen

 

8.1 Happy Dogs & Horses is ten alle tijden bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

 

8.2 Indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Happy Dogs & Horses gerechtigd het koopcontract per direct te ontbinden.

 

8.3 Happy Dogs & Horses is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Happy Dogs & Horses tot mededeling verplicht.

 

8.4 Happy Dogs & Horses heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, binnen een naar goeddunken van Happy Dogs & Horses te bepalen termijn.

 

8.5 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst tot stand. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Happy Dogs & Horses is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

 

Artikel 9 – E-mailverkeer

 

Door Happy Dogs & Horses verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Happy Dogs & Horses staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

Artikel 10 – Bedrijfsaansprakelijkheid

 

Happy Dogs & Horses is verzekerd voor algemene bedrijfsaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid, voor deze website, zowel als voor al de verrichte werkzaamheden en aanvaarde opdrachten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

 

Artikel 11 – (Computer-)virussen

 

De Happy Dogs & Horses internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet worden gegarandeerd. De Happy Dogs & Horses internetsite kan tevens links bevatten naar niet-Happy Dogs & Horses sites. Happy Dogs & Horses is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

 

Artikel 12 – Koopvoorwaarden

 

12.1 De koper zal de hond een goed en liefdevol thuis geven en zal de hond niet gebruiken om te fokken, voor de jacht, races, dierproeven of voor zakelijke doeleinden.

 

12.2 De koper zal er zorg voor dragen dat de hond alle medische zorg krijgt die noodzakelijk is, alsmede vaccinaties welke nodig zijn voor het welzijn van de hond en zijn of haar omgeving. En deze ook door de dierenarts te laten registreren in het paspoort van de hond.

 

12.3 De verkoper is na overdracht van de hond niet langer verantwoordelijk voor het betalen van gemeentelijke hondenbelasting voor deze hond en het doen van aangifte hiervan, hiervoor is de koper zelf verantwoordelijk.

 

12.4 De koper verplicht zich na overdracht van de hond tot het laten registreren van de aangebrachte chip op zijn/haar naam bij de dierenarts. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de koper.

 

12.5 De koper is verplicht de chip van de hond binnen 2 weken na overdracht , maar liefst eerder, te registreren bij www.ndg.nl . Indien in België bij www.DogiD.be

 

12.6 De koper zal de hond de nodige verzorging en beweging geven in overeenstemming met ras en grootte en zal de hond altijd binnen in huis laten overnachten en niet houden in een hok, kennel of andere voorziening.

 

12.7 De verkoper is niet aansprakelijk voor de medische kosten die gemaakt worden na overdracht van de hond aan de verkoper en wordt ontslagen voor verantwoordelijkheid.

 

12.8 De koper is zich ervan bewust dat het verboden is de hond aan derden af te staan of te verkopen zonder schriftelijke toestemming van de verkoper of bemiddelaar. Mocht het zo zijn dat de verkoper door welke omstandigheden dan ook afstand wil of moet doen van de hond zal deze ten alle tijden terug gaan naar de verkoper of bemiddelaar. Deze zal dan zorg dragen voor opvang of herplaatsing. De verkoper zal tot het moment van herplaatsing de hond goed blijven verzorgen en zal de hond zelf wegbrengen naar het opgegeven opvang/adoptiegezin dat is opgegeven door de verkoper/bemiddelaar. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op het retourneren van de betaalde verkoopsom.

 

12.9 Euthanasie is alleen toegestaan indien er sprake is van ondraaglijk lijden dat niet meer verholpen kan worden, de noodzaak van euthanasie moet dan vastgesteld worden door een erkende dierenarts en ook dient euthanasie door diezelfde dierenarts uitgevoerd te worde. Indien de hond door een andere reden ingeslapen moet worden is men verplicht eerst toestemming te vragen aan de verkoper/bemiddelaar, de koper verplicht zichzelf om na het overlijden van de hond dit schriftelijk door te geven aan de verkoper/bemiddelaar. Dit vergezeld met een kopie van de overlijdensverklaring ondertekend door de dierenarts.

 

12.10 Bemiddelaar heeft het recht een huisbezoek te doen zowel voor als na de overdracht van de hond en kan en mag de hond terug nemen zonder gerechtelijke tussenkomst en de verkoop overeenkomst ontbinden indien men zich niet houdt aan de voorwaarden welke overeen zijn gekomen in dit verkoopcontract.

 

12.11 De koper is verplicht in geval van verhuizing dit via een adreswijziging door te geven aan de verkoper/bemiddelaar.

 

12.12 Geen enkele mondelinge overeenkomst kan dit contract wijzigen of ontbinden. Wijzigingen moeten schriftelijk door de verkoper/bemiddelaar worden afgegeven en indien het nodig is om de woorden in één of meer paragrafen heeft geen gevolgen voor andere paragrafen in het koopcontract.

 

Artikel 13 – Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 

Happy Dogs & Horses houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Happy Dogs & Horses aan opdrachtgever medegedeeld. Indien een opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.